Co oznacza certyfikat aplikatora pestycydów?

Zanim uzyskasz uprawnienia do obsługi pestycydów, szukanie odpowiedzi na pytanie „co oznacza certyfikat aplikatora pestycydów” jest ważne dla każdego. W związku z tym, biorąc pod uwagę, że wszystkie pestycydy muszą być zarejestrowane, aplikatorzy pestycydów również muszą być autoryzowani.

Aby zagwarantować, że aplikacje pestycydów są wykonywane w sposób ostrożny i odpowiedzialny, potrzebna jest certyfikacja potwierdzająca, że ​​aplikant ma podstawową wiedzę na temat tego, co robi. Podobnie jest to główny wymóg dla osób, które planują sprzedawać, kupować, transportować, przechowywać lub używać pestycydów innych niż domowe.

Co oznacza certyfikat aplikatora pestycydów?

Chociaż pestycydy są powszechnie dostępne na rynku, każdy musi przejść odpowiednie szkolenie w zakresie bezpiecznego stosowania pestycydów i być wykwalifikowanym w wykonywanej pracy. Ogólnie rzecz biorąc, do określonych celów wymagane jest posiadanie Certyfikatu Aplikatora Pestycydów (PAC).

Pestycydy są klasyfikowane jako ogólne lub ograniczone przez Agencję Ochrony Środowiska (EPA). Jednak tylko przeszkoleni i certyfikowani aplikatorzy lub ci, którzy są pod ich bezpośrednim nadzorem, mogą kupować i stosować pestycydy o ograniczonym stosowaniu.

Certyfikat aplikatora pestycydów

Pestycydy mogą być substancjami chemicznymi lub naturalnymi, które mogą zabijać, kontrolować lub łagodzić populacje szkodników w różnych warunkach terenowych. Wśród nich są między innymi herbicydy, fungicydy, insektycydy i rodentycydy.

W przypadku zakupu lub stosowania pestycydów wysokiej jakości lub zastrzeżonych klas, wymagany jest Certyfikat Aplikatora Pestycydów. W niektórych przypadkach produkty pestycydowe są oznakowane dla określonego zastosowania i określonego posiadacza certyfikatu.

Jeśli jesteś ciekawy, dlaczego ważne jest, aby najpierw przeczytać etykiety pestycydów, ten artykuł jest bardzo pomocny.

Mówiąc o posiadaczach certyfikatów, certyfikaty aplikatorów mogą być przyznawane aplikantom komercyjnym i prywatnym. Te dwie kategorie mają określone warunki wstępne, które ograniczają stosowanie pestycydów.

Certyfikacja komercyjnego aplikatora jest wymagana, jeśli fumiganty podobne do pestycydów o ograniczonym zastosowaniu są stosowane na nieruchomości, którą wynajmuje lub posiada aplikator, ale nie do produkcji produktów rolnych. Aby uzyskać szczegółowe omówienie, przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się „co to jest komercyjne zwalczanie szkodników”.

Komercyjny aplikator może być aktywnie zaangażowany w marketing usług, oferując rekomendacje produktów, przygotowując aplikację i faktycznie stosując pestycydy. Zatem komercyjny aplikator musi być akredytowany w kategorii, która najlepiej odpowiada aplikacji.

Z drugiej strony, certyfikacja prywatnego aplikatora jest wymagana, jeśli aplikant chce kupić i/lub użyć pestycydów o ograniczonym zastosowaniu do produkcji towaru rolnego na gruntach, które są właścicielami lub dzierżawionymi przez siebie lub ich firmę. W lokalizacjach nierolniczych prywatna certyfikacja aplikatora nie pozwala na stosowanie pestycydów lub używanie przedmiotów o ograniczonym użyciu.

Zgodnie z tym musi to być udokumentowane przez zakłady zatrudniające pracowników rolnych lub manipulatorów, które są chronione przez Standard Ochrony Pracownika. Dlatego wszystkie aplikacje lub pestycydy o ograniczonym zastosowaniu muszą być udokumentowane przez prywatnych wykonawców.

Jak potrzebny jest certyfikat aplikatora pestycydów?

Pestycydy są niezbędnymi narzędziami do zwalczania szkodników, które zmniejszają wydajność i jakość upraw, rozprzestrzeniają choroby lub zagrażają jakości życia. W związku z tym certyfikacja aplikatorów pestycydów ma na celu ochronę ludzi i ich mienia, zaopatrzenia w żywność i ogólnego środowiska przed szkodnikami i niewłaściwym użyciem pestycydów, gwarantując początkowe i bieżące kompetencje aplikatorów pestycydów.

Ponadto osoby kupujące lub używające pestycydów o ograniczonym stosowaniu muszą posiadać certyfikat aplikatora pestycydów zgodnie z przepisami Agencji Ochrony Środowiska (EPA). Aby uzyskać certyfikację komercyjną, osoby muszą mieć co najmniej osiemnaście lat.

Ponadto pestycydy z ograniczonym okresem użytkowania mają większe ryzyko zaszkodzenia ludziom, środowisku lub obu. W związku z tym pestycydy o ograniczonym stosowaniu mogą być stosowane wyłącznie przez wykwalifikowanego wykonawcę pestycydów lub osobę pracującą pod jego nadzorem i mogą być sprzedawane wyłącznie przez licencjonowanych sprzedawców pestycydów.

Jakie są ogólne kroki, aby uzyskać certyfikat aplikatora pestycydów?

Aby móc uzyskać certyfikat aplikatora pestycydów, oto kilka kroków, które mogą pomóc.

Krok 1. Zdaj egzamin ogólny i podkategorii

Aby zostać certyfikowanym komercyjnym lub prywatnym aplikatorem pestycydów, ważne jest, aby wykazać się wiedzą na temat stosowania pestycydów. Aby móc to udowodnić, wnioskodawca musi przystąpić do komercyjnego lub prywatnego egzaminu dla aplikatorów pestycydów.

Wnioskodawcy muszą zdać co najmniej dwa egzaminy, takie jak ogólny egzamin standardowy oraz egzamin na kategorię lub podkategorię w obszarze stosowania pestycydów. W przypadku wnioskodawców, którzy stosują pestycydy fumigantowe, wymagane są dodatkowe normy.

Dla każdego stanu istnieje kilka lokalizacji miejsc egzaminacyjnych, które można zapytać. W związku z tym niektóre stany sprawdzają kandydatów, jeśli byli technikami przez co najmniej rok lub coś, co może udowodnić, że mają wystarczające wykształcenie, szkolenie i faktyczne doświadczenie w stosowaniu pestycydów.

Ważne jest, aby wiedzieć, że zdanie egzaminów zależałoby od ustalonych standardów instytucji. Ponadto nie możesz zapominać, że za egzamin, recertyfikację i szkolenie obowiązują pewne opłaty.

Krok 2. Utrzymanie certyfikacji i odnowienie

Niezwykle ważne jest, aby odnawiać certyfikat co dwa lata poprzez udział w sesji recertyfikacyjnej specyficznej dla kategorii, w której posiadasz certyfikat. I odwrotnie, odnowienie certyfikatu aplikatora pestycydów jest wymagane, aby zachować aktualność certyfikatu aplikatora pestycydów.

Wniosek

Aby stać się legalnym aplikatorem pestycydów, ważne jest, aby wiedzieć „co oznacza certyfikat aplikatora pestycydów”. Poza tym posiadanie Certyfikatu Aplikatora Pestycydów jest równie ważne jak eliminacja szkodników.